top of page

Privacyvoorwaarden

Inleiding

Gezinshuis Stanvaste neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Aangezien de Privacy Statement kan worden gewijzigd, adviseren wij u ook regelmatig de Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Voor vragen kunt contact opnemen via e-mail oeverloper93@gezinshuisstanvaste.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gezinshuis Stanvaste is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Gezinshuis Stanvaste uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Gezinshuis Stanvaste persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Gezinshuis Stanvaste voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Gezinshuis Stanvaste worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website
Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Zie voor meer informatie de Cookieverklaring op deze website.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Gezinshuis Stanvaste heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Beveiliging persoonsgegevens

U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer. Geen enkel systeem of technologie is volledig veilig. Gezinshuis Stanvaste streeft ernaar om adequate maatregelen te nemen om het risico te voorkomen dan wel te beperken van ongeautoriseerde toegang tot en oneigenlijk of onnauwkeurig gebruik van uw persoonsgegevens.

Medewerkers van Gezinshuis Stanvaste hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn privacy-bewust en hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Gezinshuis Stanvaste over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage doen via oeverloper93@gezinshuisstanvaste.nl.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die u niet zelf in u account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij Gezinshuis Stanvaste. U kunt verzoeken dat Gezinshuis Stanvaste uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan Gezinshuis Stanvaste moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Gezinshuis Stanvaste te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Gezinshuis Stanvaste of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Gezinshuis Stanvaste te verkrijgen. Gezinshuis Stanvaste zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Gezinshuis Stanvaste u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Gezinshuis Stanvaste

Een verzoek kan verstuurd worden naar oeverloper93@gezinshuisstanvaste.nl. Ons streven is om uw verzoek zo snel mogelijk, doch niet later dan één maand nadat Gezinshuis Stanvaste een dergelijk verzoek heeft ontvangen, in te willigen. In het geval uw verzoek wordt afgewezen, zal dat gemotiveerd gebeuren.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Gezinshuis Stanvaste;

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening door Gezinshuis Stanvaste, zoals de beheerder van de website www.gezinshuisstanvaste.nl en Google Analytics.

Het kan zijn dat Gezinshuis Stanvaste verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Gezinshuis Stanvaste heeft met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat de verwerker aan de AVG voldoet en zodoende voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onderdeel van deze overeenkomst is een geheimhoudingsverklaring. Nadat een eventuele samenwerking met een verwerker wordt beëindigd, wordt van hen vereist de verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan Gezinshuis Stanvaste en te vernietigen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gezinshuis Stanvaste ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Gezinshuis Stanvaste worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen.

Op de website van Gezinshuis Stanvaste worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze zorgen er voor dat de website zo goed mogelijk werkt en wij inzicht kunnen krijgen in hoe de website gebruikt wordt. De verzamelde informatie is beperkt tot de minimale informatie die nodig is om de effectiviteit te optimaliseren.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Gezinshuis Stanvaste uw gegevens gebruikt of heeft u een klacht over de manier waarop Gezinshuis Stanvaste uw gegevens verwerkt, dan kunt u een e-mail sturen naar oeverloper93@gezinshuisstanvaste.nl.

Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Gezinshuis Stanvaste.

Gezinshuis Stanvaste
De Oeverloper 93, 8251 HH Dronten
0321 340 665
oeverloper93@gezinshuisstanvaste.nl

bottom of page